Вторник, 16.10.2018, 21:50
Приветствую Вас Гость | RSS

ПНМК вчителів фізики
м.Красний Лиман

Статистика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » методичні рекомендації

Мета й задачі проектного навчання
Проектний метод має багато переваг порівняно з традиційними, оскільки, працюючи над проектами, учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв'язування задачі, вчаться користуватися різними джерелами інформації, ана¬лізувати отриману інформацію, відбирати найкорисніше, те, що допоможе розв'язати проблему.
Сучасна педагогіка пропонує вчителеві широкий спектр методів, за допомогою яких він може ефективно розв'язувати найскладніші завдання. Для кожної групи завдань існують деякі «свої» методи, які дають змогу одержати вищі результати. Ефективність застосування методу залежить від того, чи підібраний він відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв'язуватися з його допомогою, перебувають у межах його впливу. Друга складова частина успіху — майстерність застосування методу безпосередньо в класі. Отже, кожний метод ефек¬тивний за умови правильного вибору й майстерності застосування. Зосередимо увагу на перший складовій успіху — правильному виборі методів. Щоб зробити ефективний вибір, треба добре знати функції методів, їх можливості, одним словом, діапазон дії. Всі методи ви¬конують три функції — навчальну, розвивальну, виховну. Причому для однієї функції він є більш, а для інших —менш ефективним. Основою шкільної практики були й залишаються класичні методи навчання, на підставі яких розробляються нові модифікації, пристосовані до завдань можливостей сучасної школи. Одним із такихметодів є метод проектів та відеометод, про переваги яких ми поговоримо пізніше. Спочатку розглянемо класичні методи, які я використовую для розв'язання головних навчально-розвивальних завдань.
Отже:
• для формування теоретичних знань, практичних і теоретичних умінь, навичок узагальнювати, систематизувати й застосовувати знання, навичок самоосвіти я використовую класичні методи — шкільна лекція, пояснення, бесіда, демонстрація, робота з підручником, самостійна робота, практична робота, вправи;
• для розвитку мислення, пізнавального інтересу до предмета, активності, пам'яті, волі, мовлення — бесіда, ілюстрація, метод проектів, дослідницький метод, пізнавальна гра;
• для продуктивного мислення, вияву ініціативи, ко¬лективної співпраці, застосування набутих знань — навчальна дискусія, пізнавальна гра, програмоване навчання, інтерактивні методи.
Обираючи метод, треба насамперед максимально з'ясувати головну мету і конкретні завдання, які розв'язуються на уроці. Після цього уточнюється перше коло методів, більш-менш придатних для розв'язування поставлених завдань. Передусім потрібно обирати ті, що дають змо¬гу одночасно розв'язувати якомога більшу кількість навчально-виховних завдань. Такими ефективно діючими методами є насамперед самостійні і практичні роботи, навчальні дискусії, пізнавальні ігри і проектний метод.
Проектний метод має багато переваг порівняно з традицій¬ними, оскільки, працюючи над проектами, учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв'язування задачі, вчаться користуватися різними джерелами інформації, ана¬лізувати отриману інформацію, відбирати найкорисніше, те, що допоможе розв'язати проблему. Підготовка до захисту готового продукту вимагає відпрацювання уміння пред¬ставити отримані результати в такій формі, щоб вони були зрозумілими й цікавими слухачам. Таким чином, проектний метод розв'язує багато педагогічних завдань: створення позитивної мотивації в процесі навчання; формування навичок розумової праці, узагальнених інтелектуальних умінь у процесі пошуку джерел інформації з обраної теми, формулювання результатів і висновків; вироблення при¬йомів колективної праці; оволодіння письмовим і усним мовленням. Власне проект — це своєрідна тріада: задум — реалізація — продукт. Я вважаю, що проектною діяльністю треба доповнити навчальний процес, щоб вона була в учнів не замість уроків, а разом із уроками.
Метод проектів — сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дають змогу розв'язати ту чи іншу про¬блему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів.
Мета й задачі проектної технології:
• організувати справді дослідницьку творчу самостійну діяльність протягом навчального часу, що відводиться на вивчення предмета;
• використовувати різноманітні методи й форми само¬стійної пізнавальної, практичної й художньо-творчої роботи;
• • сприяти інтелектуальній активності учнів.
Етапи роботи над проектом:
1. Пошуковий. Визначення теми проекту, пошук та ана¬ліз проблеми, постановка мети проекту.
2. Аналітичний. Аналіз наявної інформації, пошук інформаційних джерел, збір і вивчення інформації, покрокове планування роботи.
3. Практичний. Виконання запланованих технологічних операцій.
4. Презентаційний. Підготовка і проведення презен¬тації.
5. Контрольний. Аналіз результату виконання проекту та оцінка якості проекту.
Слід особливо зазначити, що під час використання методів проектів, окрім оцінки продуктів проектної діяльнос¬ті, треба відстежувати такий результат, як психолого-педагогічний ефект: формування особистісних якостей, рефлексії, самооцінки, уміння робити усвідомлений вибір та осмислювати його наслідки.
Проектний метод педагогічної діяльності ефективний лише в контексті загальної концепції навчання й ви¬ховання. Вона сприяє відходу від авторитарних методів навчання, передбачає продумане й концептуально обґрун¬товане сполучення різноманітних методів, форм і засобів навчання і є одним з компонентів системи освіти.
Відеометод:
Інтенсивне впровадження у практику роботи навчальних закладів нових джерел екранного подання інформації, зокрема комп'ютерних медіасистем та навчального теле¬бачення, дозволяє виділяти й розглядати відеометод як окремий метод навчання. Відеометод слугує не тільки для подання інформації, але й для контролю знань, їх закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, отже, успішно виконує всі дидактичні функції. Метод ґрунтується переважно на наочному сприйнятті інфор¬мації. Він передбачає як індуктивний, так і дедуктивний шляхи подання і засвоєння знань, різний ступінь само¬стійності і пізнавальної активності учнів, допускає різно¬манітні способи керування пізнавальним процесом. По суті, йдеться вже не про метод, а про комплексну нову інформаційну технологію.
• Навчальна й виховна функції названого методу обумов¬люються високою ефективністю впливу наочних образів. Інформація, представлена у наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швид-ше. Щоправда, розвивальний вплив наочної інформації в тому випадку, коли учням не пропонуються контрольні вправи і тести щодо її сприйняття і запам'ятовування, незначний. Кіноекран і телевізор слабко стимулюють розвиток абстрактного мислення, творчості і самостій¬ності. Необхідна спеціальна організація навчання, щоб телеекран виступав як джерело проблемності і був сти¬мулом для самостійних досліджень.
За допомогою відеометоду ефективно розв'зуються багато дидактичних і виховних завдань.
Він корисний для:
• викладу нових знань, зокрема повільних процесів, які неможливо спостерігати безпосередньо (явище дифузії, вивітрювання гірських порід, рух планет та. штучних супутників і т. д.), а також швидких процесів, коли безпосереднє спостереження не може розкрити сутності явища (наприклад, удар пружних тіл, кристалізація речовин і т. д.);
• пояснення у динаміці принципів дії складних меха¬нізмів і машин та дії атомного реактора;
• включення в хід уроку історичного, довідкового, табличного матеріалу;
• демонстрації фізичних явищ, класичних експери¬ментів, технічних додатків;
• організації тестових іспитів;
• виконання фронтальних робіт моделювання процесів, і проведення необхідних вимірювань;
• створення баз даних для проведення навчальних і тренувальних і дослідницьких робіт;
• використання комп'ютерних презентацій;
• комп'ютерного обліку, успішності кожного учня, здійснення диференційного підходу до організації навчання;
• раціоналізації навчального процесу, підвищення його продуктивності, забезпечення оптимального обсягу
• передачі й засвоєння наукової інформації шляхом
удосконалення якості педагогічного керування.
і Сучасні засоби відділу інформації дозволяють підкреслювати, виділяти найбільш важливі місця, створюючи , цим самим сприятливі умови для засвоєння не тільки І відеоряду, але і його структури. Особливо багатими
можливостями відрізняється мультиплікація, що використовується у навчанні для наочно-образного розкриттясутності найголовніших проблем.
Ефективність відеометоду залежить від особистої май¬стерності вчителя і перебуває у прямому зв'язку з якістю відеопосібників і застосовуваних технічних засобів. Відео-метод висуває певні вимоги до організації навчального процесу, яка має відрізнятися чіткістю, продуманістю, доцільністю. Від учителя, який використовує відеометод, вимагається розвинене уміння доцільно вводити учнів у коло досліджуваних проблем, скеровувати їхню ї діяльність, робити узагальнюючі висновки, надавати і індивідуальну допомогу у процесі самостійної роботи. Таким чином, використання відеометоду значно розширює можливості подання навчальної інформації, сприяє поглибленому вивченню фізичних явищ і дозволяє пробудити в учнів інтерес до фізики.Підготувала :
учитель фізики Шандриголівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Гринько Ірина Миколаївна
Категория: методичні рекомендації | Добавил: ирен (10.11.2011)
Просмотров: 944 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

Copyright phizika.at.ua © 2018
Сделать бесплатный сайт с uCoz